Φαρμακευτικές κάψες

εντερικές ντυμένες κάψες, ιατρική καψών, κάψες υδροχλωριδίου levofloxacin.