χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό
Ιατρικός μεσάζων
Φαρμακευτικές ταμπλέτες
Φαρμακευτικές κάψες
Σκόνη για προφορικό
Σκόνη για την έγχυση
Μικρή έγχυση όγκου
έγχυση διατροφής
Φαρμακευτική μετάγγιση
Αντιπυρετικά αναλγητικά
Αντιβακτηριακή ιατρική
Καρδιαγγειακά φάρμακα
ιατρική γυναικολογίας
Ιατρικά εφόδια προσωπικής φροντίδας